Language Assistance Services | Ambetter of North Carolina

 

Language Assistance

English:
If you, or someone you’re helping, has questions about Ambetter of North Carolina Inc., you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 1-833-863-1310 (Relay 711).

Español (Spanish): 
Si usted, o alguien a quien está ayudando, tiene preguntas acerca de Ambetter of North Carolina Inc., tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1-833-863-1310 (Relay 711).

中文 (Chinese): 
如果您,或是您正在協助的對象,有關於 Ambetter of North Carolina Inc. 方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。如果要與一位翻譯員講話,請撥電話 1-833-863-1310 (Relay 711)。

Tiếng Việt (Vietnamese): 
Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Ambetter of North Carolina Inc., quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1-833-863-1310 (Relay 711).

한국어 (Korean): 
만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Ambetter of North Carolina Inc. 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 1-833-863-1310 (Relay 711) 로 전화하십시오.

Français (French): 
Si vous-même ou une personne que vous aidez avez des questions à propos d’Ambetter of North Carolina Inc., vous avez le droit de bénéficier gratuitement d’aide et d’informations dans votre langue. Pour parler à un interprète, appelez le 1-833-863-1310 (Relay 711).

العربية (Arabic):  

إذا كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة حول Ambetter of North Carolina Inc.، لديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون أية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل بـ 5443-270-833-1 (711 Relay).

Hmoob (Hmong): 
Yog koj, los yog tej tus neeg uas koj pab ntawd, muaj lus nug txog Ambetter of North Carolina Inc., koj muaj cai kom lawv muab cov ntshiab lus qhia uas tau muab sau ua koj hom lus pub dawb rau koj. Yog koj xav nrog ib tug neeg txhais lus tham, hu rau 1-833-863-1310 (Relay 711).

Русский язык (Russian): 
В случае возникновения у вас или у лица, которому вы помогаете, каких-либо вопросов о программе страхования Ambetter of North Carolina Inc. вы имеете право получить бесплатную помощь и информацию на своем родном языке. Чтобы поговорить с переводчиком, позвоните по телефону 1-833-863-1310 (Relay 711).

Tagalog:
Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa Ambetter of North Carolina Inc., may karapatan ka na makakuha nang tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 1-833-863-1310 (Relay 711).

ગુજરાતી (Gujarati): 
જે તમને અથવા તમે જેમની મદદ કરી રહ્યા હોય તેમને, Ambetter of North Carolina Inc. વિશે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમને, કોઈ ખર્ચ વિના તમારી ભાષામાં મદદ અને માહિતી પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર છે. દુભાષિયા સાથે વાત કરવા માટે 1-833-863-1310 (Relay 711) ઉપર કૉલ કરો.

ខ្មែរ (Mon-Khmer, Cambodian): 
ប្រសិនលោក​អ្នក​​ឬ នរណា​ម្នាក់​​ដែល​អ្នក​កំពុង​តែ​ជួយ​មាន​បញ្ហា​អំពី​ Ambetter of North Carolina Inc. អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​​​ទទួល​បាន​ជំនួយ​​​និង​ព័ត៌មាន​​​​ជា​ភាសា​លោក​អ្នក​​ដោយ​​​ឥត​គិត​ថ្លៃ។ សូម​និយាយ​ទៅ​កាន់​​អ្នក​បក​ប្រែ​តាម​លេខ 1-833-863-1310 (Relay 711)

Deutsch (German):
Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zu Ambetter of North Carolina Inc., hat, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer 1-833-863-1310 (Relay 711) an.

हिंदी (Hindi): 
आप या जिसकी आप मदद कर रहे हैं उनके, Ambetter of North Carolina Inc. के बारे में कोई सवाल हों, तो आपको बिना किसी खर्च के अपनी भाषा में मदद और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। किसी दुभाषिये से बात करने के लिए 1-833-863-1310 (Relay 711) पर कॉल करें।

ລາວ (Laotian): 
ຖ້າທ່ານ ຫຼືຄົນທີ່ທ່ານກໍາລັງຊ່ວຍເຫຼືອ ມີຄໍາຖາມ​ກ່ຽວກັບ Ambetter of North Carolina Inc., ທ່ານ​ມີສິດ​ທີ່ຈະ​ໄດ້ຮັບ​ການຊ່ວຍເຫຼືອ​ແລະ​ຂໍ້ມູນ​ຂ່າວສານ​ທີ່​ເປັນ​ພາສາ​ຂອງ​ທ່ານ ໂດຍບໍ່ມີ​ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ເພື່ອຈະ​ເວົ້າກັບ​ນາຍພາສາ ໃຫ້ໂທຫາ 1-833-863-1310 (Relay 711).

日本語 (Japanese): 
Ambetter of North Carolina Inc. について何かご質問がございましたらご連絡ください。ご希望の言語によるサポートや情報を無料でご提供いたします。通訳が必要な場合は、1-833-863-1310 (Relay 711) までお電話ください。